GDPR

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites met volgende domeinnamen (en eventuele subdomeinnamen):

De Decker & Co kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Decker & Co en/of omdat u deze zelf bij het schrijven van een e-mail gaat versturen naar De Decker & Co.
De Decker & Co kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw ondernemingsnummer
Welke gegevens verzamelt De Decker & Co wanneer u één of meer van deze websites bezoekt?
Wanneer u een website bezoekt (in dit geval meer bepaald een website van De Decker & Co) gebeuren er een aantal zaken. Uw webbrowser initieert een verbinding met de webserver waarop deze website gehost wordt. Uw webbrowser stuurt vervolgens op basis van het HyperText Transfer Protocol (HTTP) een verzoek om een bestand te downloaden. Dit bestand kan oa een webpagina of bv een fotobestand zijn dat weergeven zal worden in die webpagina. De webserver waarop de websites van De Decker & Co gehost worden, is zo geconfigureerd dat verbindingen met de server en verzoeken om bestanden te downloaden gelogd worden. Het tijdstip waarop de verbinding gemaakt wordt, het IP-adres van het apparaat vanwaar de verbinding geïnitieerd wordt, het bestand dat verzocht wordt, bijkomende informatie waarmee uw webbrowser zich identificeert,... worden automatisch gelogd. Deze informatie kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden waaronder het berekenen van bezoekersaantallen, diagnostische analyses, het onderzoeken van inbraakpogingen, het optimaliseren van de website,... Standaard wordt deze gelogde informatie na 5 dagen automatisch verwijderd. Wanneer gegevens gebruikt worden voor een specifieke analyses (bv het onderzoeken van een inbraakpoging) dan kunnen deze gegevens langer bewaard worden.
 
DOEL WEBSITE
Het beroepsinstituut BIBF verbiedt elke vorm van publiciteit. De website heeft dan ook enkel een informatief doel. Via de website kan men informatie vinden over ons kantoor, de diensten die wij aanbieden en onze contactgegevens.
WAAROM De Decker & Co GEGEVENS NODIG HEEFT
De Decker & Co verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 
Daarnaast kan De Decker & Co uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.
 
HOE LANG EN WAAR GEGEVENS BEWAREN
De Decker & Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld.
DELEN MET ANDEREN
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw
voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
 
De verkregen informatie kan wel intern gedeeld worden voor het maken van de afspraak of het beantwoorden van uw vraag. Het personeel is hierbij verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan alsook de informatie niet door te geven aan derden, tenzij hierboven vermelde maatregelen.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Decker & Co wordt er gebruik gemaakt van een functionele cookie. Deze cookie is noodzakelijk voor de goede werking van de website. De cookie wordt onmiddellijk verwijderd wanneer de bezoeker van de website gaat. De cookie bevat geen persoonsgegevens.
 

LINKS

Onze site bevat links naar andere websites. Dit gaat oa om links naar social media profielen (bij bv Twitter en Linkedin) en naar websites die wij nuttig achten voor onze bezoekers of die wij vermelden als bron. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid. Deze websites worden niet beheerd door De Decker & Co. De Decker & Co heeft dan ook geen enkele controle of bevoegdheid over die websites en over de manier waarop zij de gegevens van hun bezoekers verwerken. Wij gaan ervan uit dat de eigenaars of beheerders van deze websites correct en volgens de wet handelen en alles doen wat nodig is om te vermijden dat de gegevens die zij verzamelen of kunnen verzamelen over bezoekers aan hun website niet misbruikt wordt. Wij hebben op het moment dat we de links plaatsen geen reden om aan te nemen dat de eigenaars of beheerders van de websites waarnaar gelinkt wordt, niet correct handelen. Mocht u aanwijzingen of bewijzen hebben dat de eigenaars of beheerders van websites waar wij naar linken, niet correct handelen, dan kan u ons steeds contacteren.

 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bruno@kandec.be. De Decker & Co zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGEN
De Decker & Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website www.dedeckerenco.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Decker & Co verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Decker & Co op via
 
bruno@kandec.be
De Decker & Co
Vosmeer 1
9200 Dendermonde
 
KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).