Maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door het coronavirus

9 Maart 2020

De federale regering heeft vrijdag tijdens de ministerraad tien maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door het coronavirus (COVID-19) te ondersteunen. Het gaat om gelijkaardige maatregelen die werden genomen tijdens eerdere crisissituaties.

Om beroep te kunnen doen op deze maatregelen moet u wel aantonen dat uw problemen "een rechtstreeks effect" zijn van het COVID-19 coronavirus.

De 10 steunmaatregelen:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

  De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als 'onderneming in moeilijkheden'. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

 2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

  De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent.

 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19-problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

 4. Betalingsplan btw

  Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19.

 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

  Ook in verband met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Opnieuw op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19.

 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

  Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19.

 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

  Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

  Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.